Khóa học RPM NAILPRO Sacramento Thứ Hai ngày 18 tháng 9 năm 2017

Ngày hôm sau NailPro Sacramento có các lớp học qua nailpro.com . Elaine Watson của Kupa Inc sẽ giảng dạy Khóa học RPM Revolutions Per Manicure vào Thứ Hai, ngày 18 tháng 9 năm 2017: Phòng 104 của Trung tâm Hội nghị Sacramento – 1:00 chiều – 5:00 chiều Phí đăng ký $50,00

KUPA, Inc. - Các cuộc cách mạng mỗi lần làm móng "Khóa học dũa điện tử an toàn và dễ dàng" với Elaine Watson

VẬT TƯ CẦN THIẾT: Giũa điện tử, giũa tay, dụng cụ đẩy, giũa tay 180-240 grit

Sản phẩm: Bộ dụng cụ dành cho học sinh KUPA – bộ dụng cụ do KUPA, Inc. cung cấp dành riêng cho hội thảo này. Gọi 800-994-5872 hoặc gửi email rachael@kupainc.com để mua bộ dụng cụ của bạn ngay hôm nay.


Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản